Regels aanmelding

Toernooireglement

1. Het Open Volleybal Toernooi heeft tot doel een zo groot mogelijk aantal mensen kennis te laten maken met volleybal. De organisatie van dit jaarlijks (in de week van 21 juni) te houden toernooi, is door volleybalvereniging "De Bevers" toegewezen aan de Toernooicommissie.

2. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de meest recente regels van de Nederlandse Volleybal Bond, behoudens de in dit reglement opgenomen bepalingen. Dit betekent dat we spelen volgens het ralleypoint systeem, wat inhoudt dat beide teams kunnen scoren ongeacht welk team serveert. Voor de Jeugd-1 en Jeugd-2 wedstrijden gelden de officiële regels van het minivolleybal (circulatievolleybal) zoals elders in het programmaboekje is beschreven.

3. Teams kunnen zich inschrijven als Jeugd-1 (spelers uitsluitend uit groep 5 en 6 van de basisschool), als Jeugd-2 (spelers uitsluitend uit groep 7 en 8 van de basisschool), als Jeugd-3 (t/m 16 jaar), of als een Dames-, Heren- of Gemengd team.

4. Poulewinnaars plaatsen zich automatisch voor de finaleronde. De Toernooicommissie heeft het recht meerdere ploegen aan deze finaleronde toe te voegen, maar ze is verplicht de hoogst geplaatste teams het eerst te plaatsen. Dit gebeurt op basis van het gemiddeld aantal wedstrijdpunten, dat maximaal 4 kan zijn. Als een poulewinnaar te kennen geeft niet deel te kunnen/willen nemen aan de finaleronde, dan wordt het in diezelfde poule als tweede geëindigde team uitgeroepen tot poulewinnaar.

5. Een wedstrijd bestaat uit twee sets die op tijd worden gespeeld. Bij 25 punten wordt dus gewoon doorgespeeld! Elke set duurt 10 minuten. De op het wedstrijdformulier thuisspelende ploeg begint de 1e set met serveren, de uitspelende ploeg de 2e set. Na de 1e set wisselen de ploegen snel van speelhelft (de tijd loopt door!). Als het wissel- of eindsignaal wordt gegeven, en de bal is nog in het spel, dan moet de rally normaal worden uitgespeeld, waarbij het resultaat wordt meegenomen in de puntentelling. Bij een gelijke setstand wordt niet verder gespeeld !!! Een gewonnen set levert 2 punten op, een gelijkspel 1 punt voor beide teams, en een verloren set levert geen punten op.

6. Als twee of meer teams hetzelfde aantal punten hebben gehaald (in poule- of finalewedstrijden), is in eerste instantie het gemiddeld aantal wedstrijdpunten doorslaggevend, en vervolgens het resultaat van de onderlinge wedstrijd(en).

7. Het eindsignaal van een wedstrijd is tevens het beginsignaal voor de volgende wedstrijd. Na afloop van de laatste rally dienen alle spelers het veld direct te verlaten.

8. Een team dat niet komt opdagen zonder geldige reden, heeft de wedstrijd met twee maal 15-0 verloren en krijgt 4 punten in mindering. De tegenstander wordt aangewezen als winnaar met dezelfde cijfers, en de punten tellen volledig mee voor dat team. Een team dat 3 minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet in staat is een team op te stellen, heeft, met inachtneming van art. 13 t/m 15 van dit reglement, de 1e set met 15-0 verloren. Is het team hiertoe nog niet in staat als het wisselsignaal wordt gegeven, dan verliest het ook de 2e set met 15-0.

9. Spelerswisselingen zijn onbeperkt toegestaan mits dit snel gebeurt. Voor Jeugd-1 en Jeugd-2 geldt als regel dat indraaien verplicht is.

10. Het is verboden om de bal met de voet te spelen.

11. Time-outs zijn niet toegestaan.

12. De wedstrijd om de 1e en 2e plaats, en die om de 3e en 4e plaats, wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Tijdens deze wedstrijden zijn per team per set twee time-outs van 30 seconden toegestaan.

13. Voor ieder team (behalve bij Jeugd-3) geldt dat er nooit meer dan 2 competitiespelende NeVoBo-leden tegelijkertijd in het veld mogen staan. Bij Jeugd-3 teams is dat maximaal 3 competitiespelers. Een speler valt niet onder deze regel alshij/zij minimaal 2 jaar absoluut niet bij de NeVoBo als competitiespelend lid ingeschreven heeft gestaan.

14. Ploegen die zich als Gemengd team inschrijven, moeten altijd tenminste twee dames en twee heren in het veld hebben staan. Een Dames­team bestaat uitsluitend uit Dames. De maximumleeftijd voor Jeugd-3 is 14 jaar.

15. Een spe(e)l(st)er mag uitsluitend voor het team uitkomen waarvoor hij/zij is opgegeven. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Superpoule. Zie regel 16 hierna. 

16. Bij overmacht is het toegestaan per team maximaal twee spe(e)l(st)ers toe te voegen, mits de namen vooraf aan de wedstrijdleiding worden doorgegeven, en de wedstrijdleiding hiervoor toestemming heeft gegeven. In alle gevallen moet art. 13 en 14 in acht worden genomen. De eenmaal aan het team toegevoegde personen mogen gedurende het vervolg van het toernooi niet meer voor andere teams uitkomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Superpoule: als sprake is van overmacht, dan is het mogelijk om een speler uit een lager team mee te laten spelen. Ook dit moet van te voren gemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat.

17. Wanneer tijdens of na afloop blijkt dat een team van het reglement is afgeweken, dan zal het team worden bestraft: de betreffende wedstrijd wordt met twee maal 150 verloren, en er worden per overtreding 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht. De tegenstander wordt aangewezen als winnaar met dezelfde cijfers, en de punten tellen volledig mee voor dat team.

18. De winnaars van de dames en de superpoule winnen een wisselbeker. Deze beker komt definitief in het bezit als deze 3 achtereenvolgende jaren door datzelfde team is gewonnen. Voor Jeugd-1, Jeugd-2, Gemengd-A en Gemengd-B zijn geen Wisselbekers. Wel worden daar medailles/ bekers uitgereikt voor de 1e, 2e en 3e plaats, diede teams mogen houden.

19. Het spelen op schoenen met noppen/spikes, alsmede op slippers, laarzen, klompen en soldatenkisten is niet toegestaan. Het dragen van kleding of sieraden waardoor de veiligheid in gevaar kan komen, of materialen waardoor de bodem beschadigd kan worden, is niet toegestaan.

20. Beschadiging van materialen zal voor rekening van de voor de schade aansprakelijke perso(o)n(en) worden hersteld.

21. Iedereen die het terrein betreedt, wordt geacht op de hoogte te (kunnen) zijn van dit reglement, en verklaart zich te onderwerpen aan het hierin gestelde.

22. In geen enkel geval kan volleybalvereniging "De Bevers", en de daaronder vallende Toernooicommissie en haar leden en medewerkers, alsmede de vrijwilligers van de E.H.B.O., aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei vorm van schade, ontstaan door welke oorzaak dan ook.

23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

24. Protesten worden direct na afloop van de wedstrijd door de aanvoerder gemeld bij de scheidsrechter, die hiervan aantekening maakt op het wedstrijdformulier. De scheidsrechter licht dit protest toe bij het wedstrijdsecretariaat als hij dit formulier inlevert. Dezelfde avond nog beslist het wedstrijdsecretariaat hoe dit protest wordt afgehandeld.